انجمن جوملا
بسته بروز رسانی از تمام نسخه های JOOMLA 2.5 و JOOMLA 3 به جوملا JOOMLA 3.7.1 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن جوملا (http://forum.4joomla.ir)
+-- انجمن: جوملا 3 (/Forum-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7-3)
+--- انجمن: دانلود جوملا 3 (/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7-3)
+---- انجمن: بسته های بروز رسانی (/Forum-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+---- موضوع: بسته بروز رسانی از تمام نسخه های JOOMLA 2.5 و JOOMLA 3 به جوملا JOOMLA 3.7.1 (/Thread-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-JOOMLA-2-5-%D9%88-JOOMLA-3-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7-JOOMLA-3-7-1)بسته بروز رسانی از تمام نسخه های JOOMLA 2.5 و JOOMLA 3 به جوملا JOOMLA 3.7.1 - شاهین سمیع عادل - 30-05-2017 10:40 AM

به وسیله این بسته می توانید تمام نسخه های جوملا 2.5 و 3 را به جوملا JOOMLA 3.7.2 بروز رسانی نمایید.